Miljöansvar

Vi på Piteå Näringsfastigheter förvaltar lokaler med noggrann omsorg för vår miljö. Tillsammans med våra hyresgäster, leverantörer och övriga samarbetspartners vill vi bidra till ett uthålligt samhälle. Ett viktigt arbete som kommer till nytta för vår planet, våra kunder och oss.

Vi har valt att koncentrera vårt miljöarbete till följande områden:

Energieffektivisering
Då vår planets samlade energiresurser är begränsade eftersträvar vi ständigt att bli mer energieffektiva. Vid nybyggnationer använder vi oss av de mest effektiva energilösningarna. Våra äldre fastigheter genomgår regelbundet energiöversyn i form av utbyte av uppvärmningssystem, ventilationsanläggningar och belysning.

Miljömärkt el
Genom samarbete med PiteEnergi köper vi miljömärkt el till våra fastigheter, vilket innebär el producerad av sol, vind, vatten eller biobränslen.

Återanvändning och Återvinning
Avfall som procuceras ska i första hand, om möjligt, återanvändas och i andra hand återvinnas. Återvinning ska ske genom att materialet eller energin återvinns eller att näringsämnen går i ett kretslopp. I sista hand ska deponering ske.

PnF verkar också för att likvärdig omsorg för vår miljö visas av våra hyresgäster, leverantörer och övriga samarbetspartners.

 

Miljöpolicy Piteå Näringsfastigheter

Vår miljöpolicy lyder:

Piteå Näringsfastigheter ska genom långsiktigt miljöarbete skapa attraktiva miljöer och bidra till ett hållbart samhälle. Vårt arbete ska inriktas mot minskad användning av energi, fossila bränslen, miljöfarliga samt icke förnyelsebara ämnen. Vår personal ska ha relevant utbildning i miljöfrågor och i sitt arbete ta ett miljöansvar.

Miljöpolicyn är antagen av PnF:s styrelse 2011-05-25, § 20/11.