Vanliga frågor

Här har vi svarat på de allra vanligaste frågorna vi får från våra hyresgäster. Ni  hyresgäster är viktiga för oss och om ni inte hittar det ni söker är ni välkomna att kontakta oss så hjälper vi er.

Vilka åtaganden har jag som hyresgäst?
Ni hyr er lokal av Piteå Näringsfastigheter AB eller något av våra andra bolag. I det upprättade kontraktet finns både era och våra rättigheter och skyldigheter beskrivna och de är viktiga att känna till. Förutom att betala hyran i tid ansvarar ni som hyresgäst för att sköta er hyrda lokal på bästa sätt. Som exempel ska ni bekosta underhåll av ytskikt på golv, putsa fönster och byta trasiga lysrör och lampor medan vi ansvarar för snöröjning, sandning och städning av gemensamma utrymmen som entréer, kök och toaletter där det förekommer.

Fler åtaganden hittar ni i er kontraktsbilaga för underhåll/särskilda bestämmelser i ert hyreskontrakt. För allas trivsel och säkerhet är det viktigt att alla hyresgäster håller god ordning både inomhus och utomhus. Det gäller naturligtvis också oss. Särskilt noga är det i gemensamma utrymmen och kring nödutgångar och korridorer. De får förstås aldrig vara blockerade.

Brandskyddet  – vem ansvarar för det?
Det är hyresgästens ansvar att ha interna rutiner upprättade samt att bedriva ett förebyggande brandskyddsarbete, t ex att se till att nödutgångar inte är blockerade, att det finns besiktade brandsläckare på rätt plats, att ni vet vad ni ska göra vid en utrymning, vart ni ska återsamlas och att utbilda er personal i brandskyddsfrågor. Ta alltid för vana att kolla var närmaste nödutgång finns om en utrymning skulle bli nödvändig.

Hur får jag tag i nycklar till min lokal?
Nycklar till ditt kontor/lokal kvitteras och hämtas ut på kontoret hos Piteå Näringsfastigheter, Belonasvängen 2B. Som standard kan ni kvittera ut tre nycklar. Behöver ni fler ordnar vi det, men ni kan själva få stå för kostnaden. En utkvitterad nyckel betyder ansvar. På det dokument som ni signerar framgår detta tydligt. Läs igenom noga. Kom också ihåg att alltid låsa er lokal när ni inte är där.

Var kan jag parkera?
Parkeringsplatser finns det gott om på de flesta områden kring våra fastigheter och de är fria att använda, följ skyltningen för att hitta parkeringarna. Var dock noga med att läsa och följa skyltarna, annars finns risk för parkeringsböter. Observera att parkeringsplatserna endast får användas av registrerade fordon. De får alltså inte fungera som uppställningsplats för avställda fordon.

Hur får jag tillgång till motorvärmare?
Om ni vill använda motorvärmare vintertid tecknar ni ett separat kontrakt. Kontakta oss på 0911-933 83 eller info@pnf.se så ordnar vi kontraktet för påskrift. Vid tecknandet får ni en personlig kod som ni sedan använder för att aktivera stolpen ni parkerat vid.

Aktiveringen gör ni enklast genom att skriva adressen mv.pnf.se i din webbläsare på dator eller i din smartphone. Då hamnar ni på denna sida för programmering av motorvärmare. När ni kommit in på sidan väljer du den parkering du använder och skriver in platsnummer och din kod. Därefter väljer du vilken tid ni ska åka och verkställer.

Ni kan också välja att ringa för att aktivera motorvärmaren. För Acusticum, Musikhögskolan, Bergsviken samt Öjebyn ringer du 0911-178 18. För Furunäset, Kolugnsvägen samt Batterigatan ringer du 0911-106 42.

Motorvärmarsystemet är temperaturstyrt, vilket gör att ju kallare det är ute ju tidigare aktiveras stolpen. Allt för att er bil ska vara varm när ni ska använda den. Som längst går motorvärmaren i fyra timmar + en eftersläpningstid.

Vi rekommenderar att ha 800W och maximalt 1000W på kupévärmaren i bilen. Använder ni högre effekt löser säkringen ut och bilen förblir kall. Ett tips är att ha en kupévärmare som har olika effektlägen som ni kan ändra mellan. Det är vanligt att kunna använda högre effekt hemma, tänk på det och byt till lägre effekt när ni kopplar bilen i våra motorvärmarstolpar.

Ingår bredband i kontraktet?
I ert kontrakt ingår inte bredbandsuppkoppling. Det är alltså upp till er att teckna avtal med den leverantör ni själv väljer. Ni kan t.ex. kontakta:
Indicate – www.indicate.se , info@indicate.se eller 0911-194 70
PiteEnergi – www.piteenergi.se eller direkt till Peter Bäcklund på 0911-648 43, Peter.Backlund@piteenergi.se Om något krånglar när ni har anlitat PiteEnergi ringer du 0911-648 00 eller skickar e-post till drift@piteenergi.se

Vad gäller för skyltning?
I samband med inflyttning ordnar vi så att ert företagsnamn syns på våra orienteringstavlor som finns i anslutning till byggnaderna. På vissa byggnader kan det vara möjligt att sätta upp egen skylt på fasaden, då krävs godkännande av oss som hyresvärd samt att inlämnat skyltlov till kommunen beviljas. Alla kostnader kring skyltning såsom skyltlov, skyltmontering, belysning och underhåll betalas av hyresgästen. Hyresgästen förbinder sig att följa vid för tiden gällande regler för skyltning avseende placering, färg, utformning och framtoning. Uppsättning av övrigt (brevlådor, reklam etc.) får ej förekomma på och i byggnaden utan hyresvärdens medgivande.

Avfallshantering
Ni som hyresgäst är själva ansvarig för att lämna avfall från er verksamhet på avsedd plats. Ni är också ansvarig för att teckna avtal och bekosta hantering av de fraktioner som ni berörs av om det står i ert avtal. Notera att sopbehållare/containers inte får placeras närmare fastigheten än 6m. Kontakta oss om ni har funderingar.
Brännbart avfall och kompost från gemensamma toaletter och kök tas om hand av anlitat städbolag. Övrigt avfall tar ni som hyresgäst hand om.

Felanmälan
Om ni upptäcker något som inte fungerar som det ska är vi tacksamma för att ni gör en felanmälan.

En felanmälan göras på två sätt. Enklast görs en felanmälan genom att gå in på www.pnf.se och klicka på Felanmälan. Där redogör ni kort för vilket fel som uppstått, vilken adress/lokal som felet är på och era kontaktuppgifter med både telefon och e-post. I och med att ni uppger kontaktuppgifter kommer ni få en avisering om att ärendet är mottaget, när arbetet påbörjas och när det är avslutat.

Ni kan också ringa in ärendet på 0911-933 66.

Husdjur
Vi gillar husdjur men de måste de stanna hemma med respekt för andra hyresgäster, personal och besökare med eventuella allergier så får de inte följa med till arbetet och era lokaler. Viktigt att respektera detta.

Kontraktstid, uppsägningstid och förlängningstid
I kontraktet finns kontraktstid, uppsägningstid och förlängningstid inskriven. Kontraktstiden är den tid ni binder er för vid tecknandet av kontraktet. Om inte kontraktet sägs upp enligt den uppsägningstid vi kommit överens om, förlängs kontraktet per automatik enligt förlängningstiden.

Ex: Kontraktstiden löper ett år från 1 januari- 31 december år 1 med nio månaders uppsägningstid och ett års förlängning. Om då inte kontraktet sägs upp senast 31 mars år 1 (9 månader innan kontraktstiden löper ut) förlängs kontraktstiden till 31 december år 2. Det är bra att hålla koll på så att man slipper längre uppsägningstid än nödvändigt. Uppsägningstiden för lokaler fungerar således inte på samma sätt som för uppsägningstid för bostäder. Se övriga hyresvillkor i 12 kap. 58 a § jordabalken.

Lokalvård
Städning av lokalen sköter ni som hyresgäst själv. I byggnader där det finns gemensamt nyttjade utrymmen ansvarar dock PnF för städningen av dessa ytor.

I ert ansvar för lokalvård ingår också exempelvis att regelbundet behandla golv och putsa fönster.

Postfack och brevlådor
På några av våra platser kan ni teckna avtal om postfack. Nycklar till dessa kvitteras ut hos oss Piteå Näringsfastigheter. Om ni har ett postfack eller brevlåda behöver ni märka upp ert fack så att det blir lätt för posten att leverera rätt post i rätt fack.

Rökning
Rökning är förbjuden i våra lokaler och i byggnadens omedelbara närhet och entréer.

Uppsägning och utflyttning
Om uppsägning har inlämnats och bekräftats gäller följande:
Hyresgästen ska lämna lokalen välstädad. Hyresgästen ansvarar för att golven är behandlade på rätt sätt vid avflyttning, till exempel golvboning. Även fönsterpartier och fönster skall vara putsade vid avflyttning.

Hyresgästen ansvarar för att samtliga skyltar, markiser, persienner, antenner, fasta installationer samt larm och annat kablage, av hyresgästen monterat, vid avflyttning monteras ned samt att återställa eventuella skador som uppstått, om annat ej överenskommits med hyresvärden. Hyresgästen skall medtaga och bortforsla av denne särskilt bekostad inredning och utrustning samt reparera eventuell uppkommen skada på byggnaden. Inredning och
utrustning som hyresgästen fogat till lokalen på sådant sätt att den införlivats med fastigheten skall kvarlämnas om hyresvärden påfordrar det och tillfalla hyresvärden utan särskilt vederlag.

Lokalen skall gemensamt besiktigas senast dagen för avflyttning, för att gemensamt säkerställa lokalens skick. Hyresgästen skall vid samma tillfälle överlämna samtliga port-, dörr-, postfacknycklar, brickor eller motsvarande, om de tillhandahållits av hyresvärden.

Uthyrning i andra hand
Eventuell uthyrning i andra hand måste på förhand godkännas av Piteå Näringsfastigheter AB annars förverkas din hyresrätt till lokalen.

Försenad betalning

Det är viktigt att ni som hyresgäst betalar er lokalhyra i tid, om så inte är fallet kan det leda till att rätten till att hyra lokalen förverkas. Om ni vet med er att er betalning kan inkomma sent av någon anledning , ser vi gärna att detta meddelas innan sista betalningsdag, detta för att undvika påminnelseavgift och inkasso.

Vuxit ur lokalen eller behöver ni minska lokalen?
Växer din verksamhet eller förändras behovet över tid? Kanske planerar ni att anställa fler inom kort, eller så har behovet ändrats under resans gång?. Kontakta PnF tidigt i processen så ökar det chanserna att hitta en lösning som alla blir nöjda med. Frågor av denna karaktär tar ni enklast med vår marknadschef Johannes på 0911-933 91.

Önskar du något mer?
Ibland är det svårt att förmedla allt man vill berätta med hjälp av text. Är det något ni fortfarande undrar över är ni alltid välkommen att kontakta oss personligen eller på telefon och e-post.
Kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan.